Przypomina się, że w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni będą zobowiązani do poinformowania o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania  terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, określonym w Zarządzeniu Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku – tj. do 29 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 23 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa powyżej, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie ww. dokumentów, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421).

Informacja dla kandydatów
MEDYCYNA PRACY

W terminie 25-26.08.2022 r. od godz. 10:00 na terenie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie będzie przyjmować lekarz medycyny pracy pani Joanna Piszczecka według poniższego harmonogramu:

25.08.2022 godz. 10:00 – kandydaci przyjęci do klasy 1 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu;

26.08.2022 r. godz. 10:00 – kandydaci przyjęci do klasy 1 technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii

Na badanie proszę zgłosić się ze skierowaniem otrzymanym ze szkoły oraz kartą zdrowia.

W razie pytań proszę się kontaktować z sekretariatem szkoły pod numerem 74 8714275.

Przypomina się, że w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni będą zobowiązani do poinformowania o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania  terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, określonym w Zarządzeniu Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku – tj. do 29 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 23 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa powyżej, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie ww. dokumentów, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421).

Informacja dla kandydatów
MEDYCYNA PRACY

W terminie 25-26.08.2022 r. od godz. 10:00 na terenie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie będzie przyjmować lekarz medycyny pracy pani Joanna Piszczecka według poniższego harmonogramu:

25.08.2022 godz. 10:00 – kandydaci przyjęci do klasy 1 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu;

26.08.2022 r. godz. 10:00 – kandydaci przyjęci do klasy 1 technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii

Na badanie proszę zgłosić się ze skierowaniem otrzymanym ze szkoły oraz kartą zdrowia.

W razie pytań proszę się kontaktować z sekretariatem szkoły pod numerem 74 8714275.