mgr Dorota Pudełko

GODZINY PRACY: 

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
  9.00 – 14.00 PEDAGOG      9.00 – 14.00 PEDAGOG      8.30 – 9.30   11.30 – 14.30 PEDAGOG  8.00 – 10.00 PEDAGOG SPECJALNY    8.00 – 12.00 PEDAGOG  
             10.00 – 14.00 PEDAGOG           

Czym zajmuje się pedagog szkolny ?

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla  dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności  uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami  pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc pedagoga adresowana jest do UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW – pedagog szkolny jest po to, by udzielać emocjonalnego wsparcia i pomocy lub organizować taką pomoc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Jeśli masz problem z którym nie możesz sobie poradzić, przyjdź a postaram się Ci pomóc ?

Prawa i obowiązki ucznia

Art. 20. Statutu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

Art. 20. Statutu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, przed uzależnieniami, demoralizacją oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
  3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  7. sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
  9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
  10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
  11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;
 2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania wyników, postępowania w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunków uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć określa wewnątrzszkolny system oceniania.
 3. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określa wewnątrzszkolny system oceniania, który nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami.
 4. Szkoła w szczególności przestrzega praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka
 5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia pisemnej skargi do Dyrektora szkoły w przypadku naruszenia jego praw. Dyrektor szkoły bada zasadność skargi, a po upływie 7 dni przedstawia swoja opinię. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od tej opinii do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora szkoły w terminie 14 dni.
 6. Uczeń zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
  2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
  3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  4. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
  5. dbania o ład, porządek oraz wspólne dobro m.in. o sprzęt, meble, pomoce i przybory szkolne.
  6. Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych.
 7. Ucznia przebywającego w szkole obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia papierosów.