1. Złóż podanie za pomocą systemu VULCAN

Złóż podanie – system VULCAN

UWAGA!!!!! Po wypełnianiu podania w systemie VULCAN wydrukuj je i złóż do szkoły osobiście lub drogą pocztową do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

lub

2. wydrukuj i złóż wersję papierową naszego podania do szkoły osobiście lub drogą pocztową do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

Podczas rekrutacji będziemy od Ciebie wymagali dostarczenia:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowejoraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – termin dostarczenia do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00;
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu –  termin dostarczenia : do 28 lipca 2023 r.;
  • książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych (dotyczy kandydatów do klasy Kucharz, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych) – termin dostarczenia : do 28 lipca 2023 r.
  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów do klasy Rolnik, Technik Agrobiznesu, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu, Technik Weterynarii) termin dostarczenia : do 28 lipca 2023 r.

Druk skierowania na badania otrzymasz w sekretariacie ZSCKR w Bożkowie

Prócz wniosku, w czasie rekrutacji będziesz musiał dostarczyć dokument, w którym zadeklarujesz udział w zajęciach z religii oraz w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

Kandydaci zainteresowani przyznaniem miejsca w internacie na etapie składania podań do szkoły składają również podanie do internatu.